Japan Jazz
Akira Wada – The Guitar
Bingo Miki & Inner Galaxy Orchestra - Scandinavian Suite
George Otsuka – Page 2
George Kawaguchi – The Big 4
Hiromasa Suzuki - High-Flyng
Isao Suzuki – Blue City
Katsumi Watanabe – Monday Blues
Kosuke Mine - Mine
kunihiko sugano trio – everything happens to me
Masabumi Kikuchi - Poo-Sun
Masahiko Togashi – Guild For Human Music
Masaru Imada – Poppy
Motohiko Hino – Sailing Ice
Native Son - Native Son
Ryo kawasaki – Mirror of my Mind
Ryojiro Furusawa – 12,617.4km
Sadao Watanabe – Open Road
Seikatsu Kojo Iinkai Orchestra - This Is Music Music Is This!?
Shigeharu Mukai – Spacing Out
Sunao Wada - Coco΄s Blues
Takanaka – Ocean Breeze
Takashi mizuhashi – Only Trust Your Heart
Takeo Moriyama – my dear
Takehiro Honda – Salaam Salaam
Terumasa Hino – Hi-Nology
Teruo Nakamura - Rising Sun
The Players – Wonderful Guys
Tsuyoshi Yamamoto – Blues For Tee
Yoshiaki Fujikawa - Shoyoh Jurin(1984)
Yoshiaki Masuo – 111 Sullivan Street
Yoshio “ Chin” Suzuki – Matsuri
yoshihiro Naruse – Bass Bawl
Yoshio Otomo Quartet with Tsuyoshi Yamamoto – Moon Ray
Yoshiyuki Miyama & the New Herd Orquestra – Gallery
Yosuke Yamashita – Frozen Days
Yuzuru Sera & His Friends – Smoke Rings